Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II” jest ogólnopolskim, rządowym programem pożyczkowym realizowanym ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Fundacja Rozwoju Śląska pełni rolę Pośrednika Finansowego zarządzając funduszem pożyczkowym na terenie województw opolskiego i śląskiego.

Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu – poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Oferowane wsparcie

1)Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej:

•absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
•zarejestrowanych bezrobotnych;
•studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich).

2)Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy dla:

•osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;
•podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:
-podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
-niepublicznych szkół,
-niepublicznych przedszkoli,
– osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zamieszkujących lub mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zatrudniających w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy,
•żłobków lub klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

3)Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców, w szczególności z zakresu:

•zakładania działalności gospodarczej;
•form opodatkowania działalności gospodarczej;
•prowadzenia księgowości.
oraz dla ubiegających się o pożyczkę – z zasad aplikowania o wsparcie.

Zasady finansowania

•Oprocentowanie pożyczki wyniesie 0.25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP obowiązującego na dzień podpisania umowy pożyczki (obecnie 0,56%) i bedzie stałe w całym okresie kredytowania.

•Pożyczkobiorca nie będzie ponosił żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki.

•Okres spłaty pożyczki dla osób podejmujących działalność gospodarczą wynosi 7 lat. Istnieje możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Osoby, które uzyskały pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej – w trakcie spłaty pożyczki – mogą ubiegać się o pożyczkę uzupełniającą na utworzenie stanowiska pracy. Wówczas okres spłaty pozostaje bez zmian.

•Okres spłaty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla istniejących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wynosi 3 lata (bez karencji).

•Maksymalna wartość pożyczki na podjecie działalności gospodarczej wynosi 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku pożyczek na utworzenie stanowiska pracy – wartość 6-krotną. W III kwartale 2014 roku wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wyniosła 3 781,14 zł.

•Wsparcie pożyczkowe oraz doradczo – szkoleniowe udzielane będzie na zasadach pomocy de minimis. Wnioskodawców obowiązują limity uzyskanej pomocy de minimis.

•Finansowane będą zakupy inwestycyjne i obrotowe konieczne do rozpoczęcia działalności oraz koszty związane z utworzeniem nowego stanowiska pracy (adekwatnie do branży i  zakresu wykonywanej pracy).

•Wnioski o pożyczkę składane są u pośredników finansowych działających w ramach danego obszaru kraju, terytorialnie właściwych ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej.

•Wartość doradztwa i szkoleń zrealizowanych na rzecz jednego pożyczkobiorcy nie może przekroczyć 30% przeciętnego wynagrodzenia.

•Usługi doradztwa i szkoleń dla pożyczkobiorców świadczone będą w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

Realizacja Programu

•Data rozpoczęcia naboru wniosków: 17.11.2014 r.
•Program będzie realizowany do 31.12.2016 r. lub do wyczerpania środków.
•Budżet programu dla województwa opolskiego i śląskiego: 6,4 mln zł.

Szczegółowe informacje: Fundacja Rozwoju Śląska