Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia [PUP]

Jest to jedno z wielu rozwiązń dla pracodawcy lub przedsiębiorcy, który zatrudni osobę bezrobotną powyzej 50 roku życia. Dostępne jest w Powiatowym Urzędzie Pracy. 

Okres, przez który przysługuje dofinansowanie wynagrodzenia wynosi:

  1. 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończł 60 r.ż.
  2. 24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Wysokość pomocy finansowej

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyzszej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia z apracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Dalsze zatrudnienie

Po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, pracodawca lub przedsiębiorca zobowiazany jest do dalszego zatrudnienia bezrobotnego odpowiednio przez okres:

  • 6 miesięcy w przypadku skierowania osoby na okres 12 miesięcy
  • 12 miesięcy w przypadku skierowania osoby bezrobotnej na okres 24 miesięcy.

Warunki

Dofinansowanie wynagrodzenia jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W przypadku niewywiązania się z warunku dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz nieutrzymanai zatrudnienia w okresie przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia pracodawca lub przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środkow od dnia wyplaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiazania z nim umowy o pracę na podst. art. 52 ustawy z dn. 26.06.1974 r.  – Kodeks pracy lub wygaśnięcie stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego dofinansowaniem  albo przed uplywem okresu odpowiednio 6 lub 12 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

 

za: www.pup.opole.pl