Dotacje dla młodych na założenie firmy!

Dziś rozpoczął się nabór na dotacje dla młodych osób (do 29 r.ż.) na założenie firmy! Można dostać nawet do 23 050,00 PLN. Nabór potrwa do 9 kwietnia 2021 r. (jeśli odpowiednia liczba wniosków zostanie złożony wcześniej, termin może zostać skrócony). Nabór jest prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Więcej informacji poniżej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jest realizatorem projektu „Opolskie dotacje z PO WERem”, którego celem jest wsparcie osób młodych, w wieku 18-29 lat w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

Nabór do projektu rozpoczyna się od jutra, tj.19 marca!

Zakładamy, że potrwa do 9 kwietnia 2021 roku. W przypadku złożenia zakładanej ilości wniosków w terminie wcześniejszym – termin naboru zostanie skrócony.

Zainteresowane wsparciem osoby zapraszamy na stronę projektu: www.dotacjepower.wup.opole.pl

Do kogo jest adresowany projekt

  •  mieszkańcy województwa opolskiego w wieku 18-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin),
•  osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
•  osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. na skutek wybuchu pandemii COVID-19,
•  osoby odchodzące z rolnictwa,
•  osoby, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z kategorii NEET,
•  osoby o niskich kwalifikacjach,
•  osoby, które przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej.Wsparcie szkoleniowe

      •       dla 160 uczestników projektu,
•       realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,

      •       zdobycie wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,

      •       wsparcie w pisaniu biznesplanu,

      •       realizowane w formie zdalnej.

Planowany termin realizacji: maj 2021.

 Wsparcie finansowe – dotacja

            •              dla 103 uczestników projektu,
            •              w formie stawki jednostkowej na samozatrudnienie w wysokości 23 050,00 PLN,
            •              Wypłacane w kwocie brutto,

Planowany termin realizacji: od czerwca 2021.

Finansowe wsparcie pomostowe

            •              Dla 103 uczestników projektu,
            •              Przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
            •              Maksymalna wysokość: 2100,00 zł/miesiąc,
            •              Wypłacane w kwotach netto.

Zabezpieczenie

Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej oraz finansowego wsparcia pomostowego jest wniesienie zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia w przypadku niedotrzymania warunków Umowy dotyczącej jego przyznania. Formami zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków mogą być:

•     weksel in blanco poręczony przez dwóch poręczycieli,
•     gwarancja bankowa,
•     hipoteka (prawomocny wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości). 

Rekrutacja do projektu

Termin: 19 marca – 9 kwietnia 2021 r.

•     Limit przyjętych dokumentów rekrutacyjnych: 166
•     80% uczestników projektu stanowić będą osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. na skutek pandemii.
•     Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulaminy dostępne na stronie internetowej projektu: www.dotacjepower.wup.opole.pl