Horyzont 2020 – RISE i logo HR – Relacja ze szkolenia

O projektach wymiany ponadnarodowej pracowników RISE w ramach Horyzontu 2020 oraz o korzyściach wynikających z uzyskania logo HR Excellence in Research była mowa w trakcie drugiego szkolenia z programu Horyzont 2020. Szkolenie w dniu 8 marca 2016 prowadziła Pani Agnieszka Kwiatkowska z Reguonalnego Punktu Kontaktowego przy Politechnice Śląskiej.

WP_20160308_006[1]

RISE – Research and Innovation Staff Exchange

O środki w ramach programu RISE mogą ubiegać się konsorcja min. 3 instytucji z sektora akademickiego i pozaakademickiego.

Program polega na wymianie pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna) pracujących w różnych krajach i sektorach. Pracownik biorący udział w projekcie jest oddelegowany na okres 1-12 miesięcy. Projekt może trwać maksymalnie 4 lata. Tematyka projektu jest proponowana przez wnioskodawców.

Efektem wymiany jest transfer wiedzy oraz pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi.

Oddelegowany pracownik otrzymuje środki w wysokości 2 000 euro miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania za granicą. Dodatkowo instytucja przyjmująca dostaje środki w łącznej wysokości 2 500 euro na miesiąc na organizację stażu oraz koszty pośrednie.

WP_20160308_004[1]

RISE – proces aplikacji

Prowadząca opisała kluczowe kryteria oceny wniosku o dofinansowanie (Excellence, Impact, Quality and efficiency of the implementation) oraz ich wagę przy ostatecznej ocenie. Przedstawiła także poszczególne elementy wniosku oraz wskazówki, jak napisać wniosek, by uzyskać wymaganą liczbę punktów. Na konkretnych przykładach wskazała, jak należy skonstruować projekt, wybrać produkty czy kamienie milowe.

Omówiła także zasady aplikacji oraz korzystania z portalu aplikacyjnego Participant Portal, a także procedurę ewaluacji wniosku.

logo_hr_excellence

HR Excellence in Research – dlaczego warto?

Europejska Karta Naukowca Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych to dokumenty, których celem jest tworzenie atmosfery sprzyjającej pracy badawczej i zapewnienie naukowcom stabilnych warunków pracy.

Karta obejmuje zagadnienia dotyczące aspektów etycznych i zawodowych, rekrutacji, warunków pracy i szkoleń. Natomiast w Kodeksie znajdują się m.in. zapisy w zakresie rekrutacji, doboru kadr czy oceny zasług.

Przyznawanie loga „HR Excellence in Research”  jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. W Polsce do tej pory logo otrzymało 9 instytucji.

Przyznanie logo HR jest ściśle związane z uczestnictwem uczelni w programie Horyzont 2020. Posiadanie logo HR jest także punktowane przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych podczas oceny jednostek, a także premiowane przy uzyskaniu grantów krajowych z NCBiR i NCN.