Jak rozwinąć firmę z pożyczką WFOŚiGW? My wiemy!

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu utworzono Fundusz pożyczkowy, a środki przeznaczone są na pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Oprocentowanie pożyczek udzielonych w ramach pomocy de minimis wynosi 2,5 % w skali roku. 

Kto może się ubiegać?

Przedsiębiorcy:

 • należący do kategorii mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców;
 • posiadający siedzibę na terenie województwa opolskiego na działalność lub realizację inwestycji oraz przedsięwzięć nieinwestycyjnych na terenie województwa opolskiego;
 • spoza województwa opolskiego na realizację inwestycji oraz przedsięwzięć nieinwestycyjnych na terenie województwa opolskiego.

Na co można przeznaczyć pożyczkę?

 • pożyczki udzielane są na cele inwestycyjne i nieinwestycyjne bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej przez wnioskodawcę;
 • pożyczka nie może być udzielona na zakupy o charakterze konsumpcyjnym a także na inwestycje objęte wsparciem ze środków europejskich, zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej” dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości,  wprowadzonych wersją nr 4 z kwietnia 2012 r.  (dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą z dnia 16 lipca 2009 r. z późniejszymi zmianami;
 • pożyczka może być udzielona na zadanie spełniające „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.

Przykłady wydatkowania pożyczki

 • na zakup maszyn, urządzeń, pojazdów i ciągników;
 • na zakup nieruchomości wraz z remontem;
 • na budowę, przebudowę i remont budynków i budowli z dociepleniem ścian i dachów, wymianę okien i drzwi  – termomodernizację;
 • na infrastrukturę techniczną – sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, gazowe, wentylacyjne i klimatyzacyjne;
 • na wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest i unieszkodliwienie azbestu;
 • na modernizację źródeł ciepła, w tym również z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej;
 •  na zakup wyposażenia lokali, biur i gabinetów;
 • na zakup materiałów i surowców związanych z nowo uruchamianą produkcją lub powiększeniem jej skali w wyniku realizowanej inwestycji;
 •  na zakup produktów i towarów handlowych związanych z rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej.

Oprocentowanie

 • oprocentowanie pożyczek jest wg zmiennej stopy procentowej w wysokości stopy bazowej, określanej przez Komisję Europejską dla PL, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej każdorazowo o marżę ustaloną przez WFOŚiGW w Opolu po dokonaniu oceny sytuacji finansowo – ekonomicznej Pożyczkobiorcy oraz poziomu prawnych zabezpieczeń i aktualnie wynosi: od 3,5 % w skali roku
 • oprocentowanie pożyczek udzielonych w ramach pomocy de minimis jest wg zmiennej stopy procentowej w wysokości 0,82 stopy bazowej, określanej przez Komisję Europejską dla PL, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej: 2,5% w skali roku   

jednakże oprocentowanie nie może być niższe niż 2,5% w skali roku.

Fundusz nie pobiera prowizji i opłat od udzielanych pożyczek.

Wysokość pożyczki

 • maksymalna kwota udzielonej pożyczki wynosi 700 000,00 zł netto;
 • minimalny wkład własny wynosi 5 % kosztu przedsięwzięcia netto;
 • koncentracja kapitału w ramach udzielanych pożyczek u jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty 1 150 000 PLN, jednakże jednorazowa pożyczka udzielana na cele inwestycyjne i nie inwestycyjne bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej nie może być większa, niż 500 000 PLN.

Kontakt

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53, 45-018 Opole

 

Zespół Funduszy Pożyczkowych MŚP (FP)

Bogusława Konczewska-Podsiadlik – tel. 77 45 45 891 wew. 149; e-mail: b.konczewska@wfosigw.opole.pl,

Marzena Bagińska – tel. 77 45 45 891 wew. 129; e-mail: m.baginska@wfosigw.opole.pl,

Mariola Mańczyńska – tel. 77 45 45 891 wew. 150; e-mail: m.manczynska@wfosigw.opole.pl,

Małgorzata Oleksiewicz – tel. 77 45 45 891 wew. 103, e-mail: m.oleksiewicz@wfosigw.opole.pl,