Japonia, Polska, Czechy, Słowacja i Węgry razem

Ruszył I konkurs w ramach Współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Japonii (V4-Japan Joint Research Program).  Zakres tematyki konkursu:

  • Materials for extreme environments

Multiphase alloys for application in extreme conditions (high temperatures, radioactive environments, aggressive media, etc.), as thermal barriers and ultrahard coatings.

  • Materials for electronics and energy harvesting

Microelectronics, photovoltaics, thermoelectrics, laser technologies.

  • Lightweight construction materials

Light construction materials for machine engineering (foam aluminum, composites with a metallic matrix, nanostructured materials, metastable metallic alloys, etc.).

 

Zakres wsparcia:

  • Badania podstawowe (wyłącznie jednostki naukowe)
  • Badania przemysłowe
  • Prace rozwojowe

Wnioskodawcy:

  • Jednostki naukowe
  • Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
  • Konsorcja naukowe (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo + jednostka naukowa/jednostki naukowe)

Data zamknięcia naboru wniosków:
10.04.2015 r., godz. 10:00 CET (godz. 19:00 czasu japońskiego)
Nabór wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się przez Japan Science and Technology Agency (JST). Wypełniony wniosek aplikacyjny wraz CV badaczy, należy przesłać w formie jednego pliku PDF na adres: jointv4@jst.go.jp. Wnioski przesłane pocztą, faxem zostaną odrzucone. Wniosek należy wypełnić w języku angielskim.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.”

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.