Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt, pt.: „Debiut naukowy 2018” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”

 

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie studentom oraz absolwentom opublikowanie w wersji książkowej autorskiego artykułu o profilu naukowym, bowiem zgodnie z wymogami ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki „warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.16)) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.”

 

Termin ogłoszenia: 27 maja 2018 r.

Termin nadesłania prac: 30 listopada 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia: 20 grudnia 2018 r.

 

ZAPROSZENIE

REGULAMIN

OŚWIADCZENIE