Nabór wniosków na organizację stażu [PUP]

Jeżeli myślicie o rozwoju firmy i pozyskaniu pracowników o odpowiednich umiejętnościach i kompetencjach zawodowych opolski Powiatowy Urząd Pracy zaprasza do składania wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu, filii PUP w Niemodlinie i w Lokalnym Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Popielowie. 

Staż organizowany jest w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego; Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP.

Pracodawca, który zdecyduje się zorganizować staż

  • Staż musi trwać minimum 3 miesiące, nie dłużej jednak niż do 30 listopada 2015 r.
  • Zawiera umowę o organizację stażu z PUP w Opolu.
  • Nie zawiera umowy o pracę ze skierowanym do odbycia stażu bezrobotnym, gdyż osoba skierowana do odbycia stażu zachowuje status osoby bezrobotnej i w trakcie odbywania stażu otrzymuje stypendium stażowe, wypłacane co miesiąc przez PUP w Opolu, w wysokości 997,40 zł netto.
  • Po zakończeniu stażu Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia skierowanej na staż osoby bezrobotnej na okres minimum 3 miesięcy na podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenia za wynagrodzeniem nie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

UWAGA!

Pracodawca, może we wniosku o zorganizowanie stażu wskazać z imienia i nazwiska osobę bezrobotną, która miałaby odbywać u niego staż.

Regulamin oraz „ Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu” dostępne są na stronie Urzędu Pracy.

Dodatkowych informacji udzielają

Mirella-Czech Słaby – tel. 77 44 21 350 oraz Anna Myk, Justyna Mandok i Beata Faszynka tel. 77 44 22 953

 

za: www.pup.opole.pl