Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze

MAESTRO 7, HARMONIA 7, SONATA BIS 5 i BiodivERsA ERA-Net to nazwy konkursów na projekty badawcze trwających właśnie w NCNie. 

Konkurs MAESTRO 7 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Konkurs HARMONIA 7 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych

Konkurs SONATA BIS 5 na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego(1), realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum BiodivERsA ERA-Net zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Nauki. Linki poniżej.

MAESTRO 7 

HARMONIA 7

SONATA BIS 5

BiodivERsA ERA-Net