Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Ogłoszenie o naborze na stanowisko polegające na opracowaniu ankiet ewaluacyjnych oraz opracowaniu wyników ankietowania w ramach projektu pn. PWP Dualne specjalistyczne szkolenia kadr dla regionu

Termin realizacji zamówienia – od daty podpisania umowy do 30.09.2014 r. 

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia: 18.06.2014r. do godz. 10:00 

(wartość zamówienia nie przekracza równowartości 14000 euro)

 

 1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy będzie należało:

–          zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1A)

 1. Termin realizacji zamówienia – od daty podpisania umowy do 30.09.2014 r.
 2. Warunki płatności – jednorazowo po wykonaniu zadania, na podstawie wystawionego rachunku (faktury) wraz z Protokołem odbioru prac, potwierdzonym przez Kierownika projektu, pod warunkiem przekazania środków na finansowanie projektu, na rachunek bankowy Zleceniodawcy, przez Instytucję Pośredniczącą.
 3. Kryterium wyboru oferty: cena 100% brutto
 4. Wymagania:
 5. a)     wykształcenie wyższe (kierunek: Socjologia)

Wymagane dokumenty:

 1. a)     oferta cenowa
 2. b)    oświadczenia (w załączniku)
 3. c)     dokument potwierdzający posiadane wykształcenie
 4. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia: 18.06.2014r. do godz. 10:00 w formie: pisemnej (osobiście, listownie) w Uniwersytecie Opolskim w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości UO pok. nr 1, ul. Grunwaldzka 31, 45-054 Opole.

UWAGA!

Oferta musi zawierać treść zamieszczoną w Oświadczeniu nr 1 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE ZAMÓWIENIA.

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 2. a) Natalia Dworaczek – Specjalista ds. rozliczeń, tel. 077 452 7457.
 3. Informacja w sprawie umowy:

Z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą na stanowisko polegające na opracowaniu ankiet ewaluacyjnych oraz opracowaniu wyników ankietowania w ramach projektu pn. PWP Dualne specjalistyczne szkolenia kadr dla regionu  zostanie zawarta umowa zlecenie.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Załączniki: 

ogloszenie_ank.ewaluacyjna.doc

Zalacznik_nr_1A_opis_opracowanie_ankiet_ewaluacyjnych