Ogłoszenie o utworzeniu strony www projektu “New Design CAD – tworzenie, analiza i optymalizacja projektów”

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 19.11.2013r. analizy ofert, w celu realizacji zamówienia na utworzenie strony www projektu „New Design CAD – tworzenie, analiza i optymalizacja projektów” w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego nr ZPU-576/2013/a, wyłoniono firmę SaleNET Szymon Spalwisz, której ofertę uznano za najkorzystniejszą z uwagi na oferowaną cenę wykonania zamówienia.

SaleNET Szymon Spalwisz spełnia wymagania przedstawione w ogłoszeniu oraz dostarczył wymagane dokumenty i tym samym został zaproszony do zawarcia umowy na stanowisko dot. utworzenia strony www projektu „New Design CAD – tworzenie, analiza i optymalizacja projektów”.