Otwarty nabór partnera do projektu „Bezpieczeństwo w Internecie 2.0”

 

W związku z realizacją projektu Bezpieczeństwo w Internecie 2.0, Uniwersytet Opolski ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Ścieżki Kopernika 2.0.

 

Cel partnerstwa

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Ścieżki Kopernika 2.0, ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Zakres zadań przewidzianych do realizacji w projekcie przez partnera:

 1. Aktywne włączanie  młodzieży do działań  promujących zadania realizowane w ramach projektu lub
 2. Angażowanie członków lokalnej społeczności (w szczególności młodzieży szkolnej) w spójne tematycznie, wynikające z realizowanego projektu, działania naukowe.

 

Wymagania dla partnera:

 1. Doświadczenie w działalności dotyczącej realizacji projektów o charakterze warsztatowym;
 2. Doświadczenie w działalności dotyczącej realizacji projektów o charakterze festiwali filmowych.

 

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 1. Zawierać dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osoby do kontak­tów w sprawie współpracy;
 2. Zawierać opis potencjalnego zaangażowania Partnera w realizację projektu, w tym potencjał możliwy do wykorzysta­nia.

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, in­formacja dodatkowa) za ostatni zamknięty rok obrotowy;
 3. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych ani wo­bec innych podmiotów;


Przy wyborze Partnerów oceniane będą:

 1. Doświadczenie w realizacji projektów warsztatowych i festiwali filmowych – waga 50 pkt.
 2. Propozycja współdziałania Partnera w trakcie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu – waga 50 pkt.

Termin składania ofert: 19.08.2016, godz. 15.30 (liczy się data wpłynięcia oferty).

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór Partnerów w celu wspólnej realizacji projektu „Bezpieczeństwo w Internecie 2.0” na adres:

Uniwersytet Opolski, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Domu Studenta “Kmicic” (parter) 45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 31, tel. +48 77 452 74 57 w godz. 7.30-15.30.

Wyniki naboru opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Opolskiego.

 

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

 1. Wyboru Partnerów do wspólnej realizacji projektu;
 2. Wykonania niezbędnych zmian zakresu działań przewidzianych dla Partnerów projektu;
 3. Negocjowania warunków i kosztów realizacji poszczególnych działań z wybranymi podmiotami spełnia­jącymi kryteria dla Partnerów projektu;
 4. Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.