PARP ogłasza pierwsze konkursy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła długo oczekiwane przez przedsiębiorców konkursy. Firmy mogą otrzymać dotacje na wdrożenie innowacji w swojej działalności. Za miesiąc ruszają nabory wniosków do wybranych poddziałań w ramach Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia.

Suma środków przeznaczonych na wsparcie innowacyjnych przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej do 2020 r. wyniesie niemal 1,2 mld euro.  Zaplanowane na ten rok trzy pierwsze konkursy dla przedsiębiorców aktywnie wdrażających w swojej działalności rezultaty prac badawczo-rozwojowych obejmują następujące projekty: Badanie na rynek (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.2.1), Wdrażanie innowacji przez MŚP (Program Operacyjny Polska Wschodnia, poddziałanie 1.3.1) oraz Bony na innowacje dla MŚP (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.2). Ich budżet wynosi ponad 626 mln zł.

Badania na rynek

31 lipca 2015 r. ogłoszony został nabór w ramach poddziałania 3.2.1 Badanie na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. To jedna z części działań, jakie podejmowane będą przez kolejne kilka lat, w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji  w przedsiębiorstwach. Dofinansowane zostaną inwestycje polegające na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo. Ze wsparcia skorzystają mikro, mali  i średni przedsiębiorcy.

Nabór wniosków rozpocznie się 31 sierpnia i potrwa do 30 września br. Maksymalna kwota dofinansowania, jaką mogą uzyskać przedsiębiorcy, wynosi 20 mln zł. Poziom dofinansowania na część badawczą nie może przekroczyć 450 tys. zł, a na usługi doradcze 500 tys. zł. Budżet przeznaczony na konkurs to 500 mln zł, jednak całkowity budżet poddziałania przeznaczony na wsparcie przedsiębiorców w kolejnych latach to ponad 1 mld euro. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie: www.poir.parp.gov.pl

Bony na Innowacje

Trzeci nabór ogłoszony został w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. To jedna z części działań, jakie podejmowane będą przez kolejne kilka lat, w ramach II Osi Priorytetowej programu: Wsparcie otoczenia  i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Dofinansowane będą projekty obejmujące zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła ww. usłudze.

Projekt Bony na innowacje dla MŚP stwarza również możliwość dofinansowania do zakupu materiałów, pod warunkiem, że są one niezbędne do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Wykonawcą usługi, mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt  9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Nabór wniosków rozpocznie się 31 sierpnia i potrwa do 30 grudnia br. Budżet projektu,  o dofinansowanie którego wnioskuje przedsiębiorca, nie może być niższy niż 60 tys. zł  i wyższy od 400 tys. zł. Poziom dofinansowania wynosi do 80% w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy oraz do 70 % w przypadku średniego przedsiębiorcy. Budżet przeznaczony na nabór to 46,1 mln zł, jednak całkowity budżet poddziałania przeznaczony na wsparcie przedsiębiorców w kolejnych latach to ponad 80 mln euro. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie: www.poir.parp.gov.pl

 

za newsletter/PARP