“Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” – ostatni zdążą otworzyć firmę

Na stronie Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych pojawił się komunikat odnośnie dofinansowania w ramach programu “Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II”:

“Pragniemy poinformować, że z dniem 20.03.2015 r. wartość złożonych wniosków u Pośrednika Finansowego – Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w ramach Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”, przekroczyła całkowitą pulę środków przeznaczonych na realizację pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu. W związku z powyższym należy liczyć się z możliwością, że wnioski złożone u Pośrednika Finansowego po tym terminie nie uzyskają rekomendacji z powodu wyczerpania środków.”

Drugim operatorem programu na Opolszczyznę  jest Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. i u niej można się starać o dofinansowanie z większą szansą na sukces. 

Pierwszy biznes – wsparcie w starcie II

Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu – poprzez udzielanie nieoprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. W ramach Programu oferowane są:

POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

w maksymalnej kwocie ok. 78 tysięcy złotych

Dla:

 • absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
 • studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich)
 • zarejestrowanych bezrobotnych
 • stałe oprocentowanie jedynie 0,44 w skali roku.
 • Roczna karencja w spłacie kapitału

W przypadku skorzystania z rocznej karencji w spłacie kapitału Pożyczkobiorcy przez pierwszy rok prowadzenia działalności spłacają jedynie odsetki, które wynoszą około 40 zł. miesięcznie

Możliwość częściowego umorzenia pożyczki w przypadku starania się dodatkowo o pożyczkę na nowe miejsce pracy.
W przypadku pożyczkobiorców korzystających jednocześnie z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy – minister właściwy do spraw pracy może umorzyć jednorazowo należność z tytułu udzielonej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie pozostałej do spłaty pożyczki udzielonej na utworzenie pierwszego stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy

Wsparcie dodatkowe w formie bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY DLA BEZROBOTNEGO

W TYM BEZROBOTNEGO SKIEROWANEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY w maksymalnej kwocie ok. 23 tysięcy złotych

Dla:

 • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 • niepublicznych szkół,
 • niepublicznych przedszkoli,
 • żłobków lub klubów dziecięcych
 • osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających
 • osobowości prawnej będących posiadaczami gospodarstwa rolnego

Obsługiwany obszar przez MARR S.A. to MAKROREGION POŁUDNIOWY obejmujący województwa:

 

 • łódzkie,
 • świętokrzyskie,
 • podkarpackie,
 • małopolskie,
 • śląskie,
 • opolskie.