Pierwszy nabór projektów do Programu Interreg Europa Środkowa otwarty

Tematyka programu obejmuje: badania i innowacje, konkurencyjność MŚP, wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami. Celem programu jest wzmacnianie efektywności polityki spójności. Bazuje to na wymianie doświadczeń między podmiotami regionalnymi (władze i instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego, podmioty prywatne o charakterze non-profit). 

Nabór projektów w Programie Interreg Europa Środkowa (Central Europe) jest dwuetapowy. Pierwszy etap naboru dotyczący koncepcji projektu trwa od 12 lutego do 13 kwietnia 2015 r. Tylko wnioskodawcy projektów wybranych w 1. etapie będą mogli wziąć udział w etapie 2. Program oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych przyczyniających się do wdrażania inteligentnych rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania regionalne w obszarze innowacyjności, gospodarki niskoemisyjnej, środowiska, kultury i transportu.

Zaproszenie do składania wniosków adresowane jest głównie do władz publicznych szczebla lokalnego, regionalnego lub krajowego, instytucji badawczych, organizacji pozarządowych, agencji i stowarzyszeń sektorowych, a także firm prywatnych z obszaru programu. Obszar programu obejmuje: Austrię, Chorwację, Czechy, Niemcy (częściowo), Polskę, Słowację, Słowenię, Węgry i Włochy (częściowo). Szczegółowy zasięg geograficzny programu określa program i podręcznik wnioskodawcy.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

  • Przewidywany termin wyboru projektów złożonych w pierwszym etapie – III kwartał 2015 r.
  • Przewidywany termin wyboru projektów złożonych w drugim etapie – IV kwartał 2015 r.

Sposób składania wniosków

Wnioski składa się elektronicznie za pomocą systemu monitorowania eMS dostępnego pod adresem https://ems.interreg-central.eu/Aby skorzystać z elektronicznego systemu składania wniosków, partner wiodący musi założyć profil na stroniehttps://ems.interreg-central.eu/ wybierając “Register”. Osoba zakładająca profil powinna być osobą kontaktową ze strony partnera wiodącego. Informacje mailowe generowane przez system (na przykład potwierdzenie złożenia wniosku) będą wysłane wyłącznie pod jeden adres poczty elektronicznej – adres właściciela profilu.

Szczegóły są dostępne na stronie programu.