PRELUDIUM do kariery naukowej – konkurs

Konkurs PRELUDIUM 9 jest skierowany na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową i nieposiadające stopnia naukowego doktora. Dofinansowanie sięga do 150 tys. złotych. Nabór wniosków trwa do 16 czerwca br.

PRELUDIUM

Adresaci konkursu PRELUDIUM

 1. jednostki naukowe;
 2. konsorcja naukowe;
 3. sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
 4. centra naukowo-przemysłowe;
 5. centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 6. centra naukowe uczelni;
 7. biblioteki naukowe;
 8. przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
 9. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. osoby fizyczne.
 11. W ramach konkursu będą rozpatrywane projekty badawcze realizowane przez kierownika projektu będącego osobą rozpoczynającą karierę naukową nieposiadającą stopnia naukowego doktora.

Dziedziny nauki

Do konkursu  PRELUDIUM mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 96/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.

Warunki przystąpienia do konkursu PRELUDIUM

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych m.in.:

 1. które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
 2. których okres realizacji wynosi 12 miesięcy lub 24 miesiące lub 36 miesięcy;
  1. których wysokość finansowania nie przekracza:
   50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy,
   100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące,
   150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy;
 3. w których liczba członków zespołu zaangażowanych w realizację projektu nie przekracza trzech, a osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy może występować we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego;
 4. w których opiekun naukowy nie jest beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu;
 5. w których przewidziana do zakupienia aparatura naukowo-badawcza nie przekracza wartości 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu.

Termin składania wniosków

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 16 czerwca 2015 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
Wniosek o finansowanie projektu badawczego wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy należy złożyć do dnia 16 czerwca 2015 r., na adres:
Narodowe Centrum Nauki,
ul. Królewska 57, 30-081 Kraków,
z dopiskiem: „Konkurs PRELUDIUM 9” wraz z podaniem numeru panelu, do którego składany jest wniosek.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (aktualnie Poczta Polska S.A.).

Szczegóły, regulaminy i załączniki dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki.