Produkcja biomasy i zrównoważone rolnictwo – jest możliwość finansowania

W ramach programu ERA-NET  FACCE SURPLUS wystartował międzynarodowy konkurs. Skupia się on na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biologii produkcji biomasy i zagadnień dotyczących zrównoważonego rolnictwa.

Zakres tematyczny obejmuje następujące tematy:

  1. Spatial targeting of land use to increase biomass production and transformation, stimulating the growth of systems for the efficient utilisation of green (plant) biomass cascading through novel transformation.
  2. Developing markets for a wide range of products and services generated through integrated food and non-food systems.
  3. Sustainable intensification of integrated food and non-food systems of agriculture, by developing integrated, systems-based approaches to land management.

Zamknięcie naboru wniosków wstępnych nastąpi 4 marca 2015 r.  Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny ze strony: https://www.submission-faccejpi.com/ .

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie NCBRu.