Przebudowa i zagospodarowanie Wzgórza Uniwersyteckiego

Uniwersytet Opolski rozpoczął realizację projektu pn. ”Przebudowa i zagospodarowanie Wzgórza Uniwersyteckiego” – projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu skończy się w grudniu br.

Celem  projektu jest: wzmocnienie atrakcyjności Wzgórza Uniwersyteckiego, jako dziedzictwa kulturowego Opola, poprzez przebudowę i zagospodarowanie skarpy przy budynku głównym Uniwersytetu Opolskiego, a także poprawa jego dostępności poprzez udrożnienie ciągu pieszego pomiędzy Wzgórzem a Małym Rynkiem.

 

W ramach projektu przewidziane są działania:

  • budowa schodów – udrożnienie ciągu pieszego łączącego Mały Rynek ze Wzgórzem Uniwersyteckim,
  • zagospodarowanie terenów zielonych,
  • montaż ławek, lamp oświetleniowych i pojemników na odpady,
  • budowa ogrodzenia,
  • budowa przyłącza wody.

 

Teren objęty projektem jest zlokalizowany w centrum miasta Opola tuż przy Małym Rynku. Od strony południowo-wschodniej teren graniczy z murem klasztornym, od strony północno-wschodniej skarpa przylega do terenów przy budynku głównym Uniwersytetu Opolskiego – Collegium Maius, od strony północno-zachodniej skarpa graniczy ze schodami przed kościołem pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej i świętego Wojciecha, a od strony południowo-zachodniej z ulicą Vaclava Havla. W miejscu obecnej skarpy znajdował się kiedyś budynek pensjonatu Sióstr Szkolnych De Notre Dame.

Teren inwestycji usytuowany jest w granicach układu urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabytków woj. opolskiego pod nr 149/55 (Opole – układ urbanistyczny; miasto w granicach średniowiecznego założenia; nr rej.zab.149/55 z 19.01.1955 r.

Skarpa to teren zieleni niskiej. Obecnie teren nie jest zagospodarowany. Powierzchnia terenu skarpy wynosi 1547 m2. Teren objęty projektem znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej “A”.

 

Realizacja projektu jest podyktowana potrzebą umocnienia oferty dziedzictwa kulturowego Opola – na Wzgórzu Uniwersyteckim znajdują się zabytkowe zabudowania: Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, Kaplica św. Wojciecha (X wiek), Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha (X wiek), Skwer Artystów. W Collegium Maius znajduje się Muzeum Uniwersyteckie, które odwiedziło w latach 2014-2016 ponad 10 tys. osób z kraju i z zagranicy. Dostęp do tych obiektów z zachodniej strony miasta (w której znajdują się inne istotne, odwiedzane przez turystów zabytki) jest utrudniony. Dodatkowo zagospodarowanie skarpy jako terenu rekreacji skłoni do odwiedzania wzgórza również przez mieszkańców miasta, turystów spoza regionu i z zagranicy.

 

Więcej informacji na stronie projektu