Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy – informacje dla pracodawców

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – jeszcze przez dwa dni trwa nabór wniosków. W ramach naboru Powiatowy Urząd Pracy w Opolu przyzna 32 refundacje. Maksymalna kwota refundacji kosztów wyposażenia jednego stanowiska pracy wynosi 20 000 zł.

Pracodawcy zainteresowani wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego proszeni są o składanie ,,WNIOSKU O REFUNDACJĘ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO” w wymienionym terminie ( 15.06 – 19.06) w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Opolu, ul. Bytnara Rudego 8, pok. nr 3, tel. 77 44 21 880.

Refundacja – dokumenty

Regulamin przyznawania refundacji, wniosek i pozostałe wymagane dokumenty dostępne są na stronie: www.pup.opole.pl, w zakładce dokumenty do pobrania dla pracodawców, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy lub w siedzibie CAZ w pok. nr 3.

Złożone wnioski będę podlegały ocenie komisji powołanej przez dyrektora PUP w Opolu, która przy ocenie w szczególności będzie uwzględniać: dla jakiej kategorii bezrobotnych będzie wyposażane stanowisko pracy, dotychczasową współpracę pracodawcy z tut. urzędem, wysokość proponowanego wynagrodzenia, zasadność zakupów na nowotworzone stanowisko pracy. Spośród wszystkich wniosków realizowane będą te, które zdobędą najwyższą liczbę punktów. Refundacja nastąpi niezwłocznie po zatrudnieniu skierowanej przez urząd osoby bezrobotnej i spełnieniu pozostałych warunków wynikających z zawartej umowy.

za www.pup.opole.pl