Studia stacjonarne i praca? Teraz to możliwe! Trwa rekrutracja

Będąc na studiach prowadzonych w systemie dualnym, łączysz naukę na uczelni z pracą w przedsiębiorstwie. Masz pewność, że program studiów jest dopasowany do potrzeb Twojego pracodawcy. Ucząc się czegoś, natychmiast znajdujesz zastosowanie pozyskanych informacji w praktyce. I zarabiasz.

Trwa rekrutacja na kierunki:

 •   Ochrona środowiska – studenci zdobywają podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, chemicznych, biologicznych, technicznych oraz      kierunkową w dyscyplinach: ochrona i kształtowanie środowiska, nauk o ziemi. W porównaniu do studiów o profilu ogólnoakademickim studia te poszerzono o dodatkowe praktyki    zawodowe w łącznym wymiarze 15 tygodni, w celu osiągnięcia przez studenta znacznie  większego zasobu umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie posługiwania się  współczesnym sprzętem doświadczalno-pomiarowym oraz najnowszymi technikami badawczo-analitycznymi, a także komputerowymi. Absolwenci studiów dualnych charakteryzują  się:
  •   wiedzą teoretyczną i kompetencjami dostosowanymi do potrzeb przedsiębiorstwa,
  •   doświadczeniem praktycznym,
  •   dogłębną znajomością specyfiki konkretnej firmy
 • studia-dualneInżynieria środowiska -absolwent tego kierunku o profilu praktycznym będzie posiadać wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz będzie wykazywał się umiejętnością korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu, z zachowaniem norm prawnych i etycznych. Absolwent będzie również posiadał wiedzę z podstaw ekonomii i prawa gospodarczego połączoną ze znajomością stosowania zaawansowanych technik informatycznych. Ponadto będzie posiadał umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych, posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego jak i ustnego przekazywania informacji, W szczególności zaś absolwent kierunku Inżynierii środowiska będzie posiadać:
  • praktyczną wiedzę z inżynierii środowiska zewnętrznego i wewnętrznego,
  • umiejętności rozwiązywania zadań o charakterze projektowym i eksploatacyjnym, w zakresie urządzeń, instalacji, obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska,
  • umiejętność oceny oddziaływania obiektów technicznych i instalacji na środowisko,
  • poczucie odpowiedzialności za swoje działania,
  • umiejętność pracy zespołowej.
 • Odnawialne źródła energii -absolwent tego kierunku o profilu praktycznym będzie posiadał kompleksową wiedzę związaną z wykorzystaniem energii odnawialnej. Wiedza ta z jednej strony obejmuje teoretyczne podstawy energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki odnawialnej, z drugiej natomiast wyposaża absolwenta – w praktyczne umiejętności związane z budową i eksploatacją urządzeń energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w warunkach harmonijnej równowagi ze środowiskiem naturalnym. Wpłynie to na lepsze przygotowanie absolwentów do wyzwań rynku pracy. Ponad połowa programu studiów określonego liczbą punktów ECTS, na kierunku studiów o profilu praktycznym jest planowana jako realizacja zajęć o charakterze warsztatów, laboratoriów i praktyk z zakresu odnawialnych źródeł energii. W szczególności zaś absolwent kierunku Odnawialne Źródła Energii (OZE) o profilu praktycznym będzie posiadać:
  • wiedzę dotyczącą budowy, parametrów technicznych, zasad pracy oraz projektowania podstawowych urządzeń OZE,
  • umiejętność rozwiązywania zadań o charakterze projektowym i eksploatacyjnym, w zakresie odnawialnych źródeł energii, np. ogniw, modułów i systemów fotowoltaicznych, kolektorów i systemów solarnych, pomp ciepła, ogniw paliwowych
  • umiejętność oceny oddziaływania obiektów odnawialnych źródeł energii na środowisko,
  • umiejętność pracy zespołowej.

Więcej informacji o rekrutacji jest na stronie Rekrutacji UO a o systemie dualnym można przeczytać na stronie naszego projektu.