Zagraniczne szkolenia dla młodych naukowców

Wciaż można zgłaszać się na dwutygodniowe zagraniczne szkolenia dla doktorantów i młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich, niezbędnych do współpracy z gospodarką. W ramach projektu 500 młodych uczonych (w tym doktorantów) weźmie udział w szkoleniu w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie.

Szkolenia oraz  koszty przejazdu i pobytu w zagranicznych ośrodkach akademickich zostaną sfinansowane w ramach projektu  systemowego “Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami”.

Szkolenia zagraniczne – zaplanowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

  • I – typ szkolenia – dwutygodniowe, mające na celu wzmocnienie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, a także umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką, skierowane będzie do grupy 400 uczestników;
  • II – typ szkolenia – trzytygodniowe, w zakresie kompetencji miękkich oraz trenerskich umożliwiających przekazanie nabytych umiejętności dalej w polskim środowisku akademickim i poza nim, dedykowane do grupy 100 edukatorów.
MNiSW informuje także, że uczelnia / podstawowa jednostka organizacyjna uczelni/ instytut naukowy/ badawczy przeprowadzi wg własnych zasad, wstępną kwalifikację kandydatów przypisując ich do I lub II – typu szkolenia.
Zgłaszać się można poprzez rejestrację w elektronicznym systemie rekrutacyjnym ePUAP, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w serwisie MNiSW, w dniach 28 stycznia – 13 marca 2015 r. Do zgłoszenia kandydaci załączają:
  • CV ze zdjęciem,
  • dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1,
  • wykaz zagadnień, które uczestnik chciałby opanować wraz ze wskazaniem celu uczestnictwa w szkoleniu,
  • podpisaną opinię opiekuna naukowego kierującą na dany typ szkolenia,
  • dokument potwierdzający otwarty przewód doktorski/ oświadczenie o spełnieniu warunku bycia młodym naukowcem zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2014 r. poz. 1620),
  • wykaz kursów, szkoleń dotychczas przeprowadzonych przez kandydata jako trenera grupy,
  • oświadczenie o upoważnieniu do przetwarzania danych osobowych,
  • oświadczenie o nieuczestniczeniu w dotychczasowych edycjach Top 500 innovators.
 Szczegóły: strona MNiSW