Zgłoś się do nagrody naukowej COPERNICUS 2016!

Trwa nabór wniosków do konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS 2016.  Do nominowania kandydatów wykazujących się na rzecz współpracy naukowej obu narodów, uprawnieni są uczeni posiadający stopień naukowy doktora, zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. Czas jest do 15 czerwca. 

Celem nagrody jest wyróżnienie najbardziej aktywnych uczestników polsko-niemieckiej współpracy naukowej w uznaniu za wybitne osiągnięcia badawcze będące owocem tej współpracy. Od kandydatów oczekuje się, by mieli szczególne zasługi dla współpracy niemiecko-polskiej i łączyli w sposób komplementarny różne doświadczenia, wiedzę i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania problemów badawczych. Wyniki takiej współpracy powinny mieć potencjał, aby otwierać nowe perspektywy w danych dziedzinach badawczych lub innych domenach nauki, oraz wnosić wyjątkowy wkład w rozwój obu narodów.

Nagroda COPERNICUS 2016

Jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft. Nagroda jest przyznawana w drodze konkursu dwóm uczonym, jednemu pracującemu w Polsce i drugiemu pracującemu na terenie Niemiec. Wysokość nagrody wynosi 200 000 EUR. Środki te powinny zostać wykorzystane przez naukowców na rzecz dalszego rozwoju współpracy polsko-niemieckiej.

Do nominowania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający stopień naukowy doktora, zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. W konkursie przyjmowane są także autonominacje.Konkurs skierowany jest do reprezentantów wszystkich dziedzin nauki.

Termin

Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 15 czerwca 2015 r. o godzinie 16:00.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie FNP  oraz bezpośrednio u koordynatora programu, dr Beaty Frączak, tel. 22 845 95 43, beata.fraczak@fnp.org.pl.