Prowadzisz firmę w sektorze MSP? Chcesz rozwinąć działalność? Możesz skorzystać z dofinansowanych usług prorozwojowych realizowanych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Opolskiego. Dofinansowanie może wynieść nawet do 150 tys. zł.

Zobacz szczegóły wsparcia:

 

Uniwersytet Opolski jest jedną z istotnych Instytucji Otoczenia Biznesu IOB, która może świadczyć usługi specjalistyczne dla mikro, małych i średnich firm z województwa opolskiego w ramach projektu realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki OCRG “Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP działających w obszarze inteligentnych specjalizacji na terenie województwa opolskiego”. 

 

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie na usługi IOB mogą uzyskać małe i średnie przedsiębiorstwa:

→ prowadzące działalność na terenie województwa opolskiego,

→ prowadzące aktywną działalność nie krócej niż 6 miesięcy.

→ działające w obszarze inteligentnych specjalizacji, tj.:

 • budowlana wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi
 • chemiczna
 • drzewno-papiernicza, w tym przemysł meblarski
 • maszynowa i elektromaszynowa
 • metalowa i metalurgiczna
 • paliwowo-energetyczna
 • rolno-spożywcza
 • transport i logistyka
 • usługi medyczne i rehabilitacyjne
 • usługi turystyczne

Jakie wsparcie możesz uzyskać?

Dotacja

Promesa

Dofinansowanie: max 70% wartości usługi, maksymalnie 12 000 euro.

Dofinansowanie: max 70% wartości usługi, maksymalnie 37 000 euro.

Wsparcie rozliczane w formie refundacji – przedsiębiorca płaci za usługę, a następnie OCRG refunduje wysokość dofinansowania.

Przedsiębiorca opłaca wkład własny, a następnie OCRG wpłaca kwotę dofinansowania na konto IOB.

Usługi podstawowe:

 • doradztwo w zakresie własności intelektualnej i patentów,
 • opracowanie strategii wejścia na rynki zewnętrzne,
 • organizacja wejścia na rynki zewnętrzne (np. kooperacja z partnerem biznesowym, udział w giełdach kooperacyjnych, targach branżowych),
 • usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, designu,
 • dostarczanie usług proinnowacyjnych (pośrednictwo we wdrażaniu technologii i innowacji)

Usługi prorozwojowe:

 • opracowanie lub aktualizacja strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
 • promocja i inkubacja innowacyjnej przedsiębiorczości,
 • doradztwo technologiczne – identyfikacja pożądanych zmian technologicznych (oceny technologiczne, audyt technologiczny),
 • usługi w zakresie analizy rynku, analiza strategiczna, benchmarking (np. udział w konferencjach, sympozjach, wystawach, wizytach studyjnych, praktykach),
 • doradztwo prawne, doradztwo finansowo-księgowe i doradztwo organizacyjne,
 • doradztwo prawne COVID-19,
 • dostęp do płatnych baz danych, raportów i analiz,
 • certyfikacja i standaryzacja usług i produktów,
 • audyt energetyczny,
 • wynajem urządzeń laboratoryjnych,
 • informacja o źródłach finansowania działalności gospodarczej,
 • szkolenia specjalistyczne,
 • inne usługi wysoko specjalistyczne.

Jakie usługi świadczy Uniwersytet Opolski?

Pełna lista możliwych do wsparcia usług jest dostępna na stronie Uniwersytetu Opolskiego w zakładce „Biznes”.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Zapraszamy do kontaktu z Uniwersyteckim Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UO, które udzieli informacji na temat interesującej Państwa usługi oraz pomoże w wypełnieniu dokumentów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu.